ZEPLİNSOFT.COM HOSTİNG SÖZLEŞMESİ

ANLAŞMANIN TARAFLARI

 1. Bu anlaşma, ZeplinSoft Web Tasarım Yazılım Sunucu ve İnternet Hizmetleri ile, ZEPLİNSOFT DOMAIN 'den Web Bulundurma hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
 2. Bu anlaşma ZEPLİNSOFT DOMAIN ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilemez. MÜŞTERİ, ZEPLİNSOFT DOMAIN 'nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında olsun olmasın, üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunamaz. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz, satamaz.

VERİLECEK HİZMET

 1. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak ZEPLİNSOFT DOMAIN, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, ZEPLİNSOFT DOMAIN 'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.
 2. Verilecek hizmet şu bileşenlerden oluşmaktadır:

  (a)Web Alanı: ZEPLİNSOFT DOMAIN 'nin sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullanıcılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

  (b) Elektronik Posta: ZEPLİNSOFT DOMAIN tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. ZEPLİNSOFT DOMAIN, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, posta kutusu dolmadığı sürece MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

  (c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve ZEPLİNSOFT DOMAIN 'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

 1. ZEPLİNSOFT DOMAIN tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre https://www.ZeplinSOFTdomain.com adresinde belirtilen fiziksel sınırlamalara tabidir.
 2. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda ZEPLİNSOFT DOMAIN ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

 1. ZEPLİNSOFT DOMAIN, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının illegal amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun illegal olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, ZEPLİNSOFT DOMAIN, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, ZEPLİNSOFT DOMAIN hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle ZEPLİNSOFT DOMAIN' nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

  Sınırlamalar:

  (a) ZEPLİNSOFT DOMAIN’ nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi ( SPAM ),

  (b)ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

  (c) ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların 'gönderen' kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile ZEPLİNSOFT DOMAIN tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. 'Gönderen' kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

  (d) ZEPLİNSOFT DOMAIN tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişilmesi veya okunması.

  (e) ZEPLİNSOFT DOMAIN tarafından sağlanan hizmetlerin tamamının veya bir kısmının, üçüncü kişilere, bir yarar sağlama karşılığında olsun ya da olmasın, sunulması, kullandırılması veya yararlandırılması.

  (f) ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin n sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; shareware yazılımlar; mp3, mpeg, wav veya başka herhangi bir formatta ses ve video dosyaları sunması; chat veya haber gurubu (newsgroup) sayfaları açılması.

HİZMET BEDELİ

 1. MÜŞTERİ, ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.
 2. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, ZEPLİNSOFT DOMAIN verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir.

GARANTİ

 1. ZEPLİNSOFT DOMAIN, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

  11.ZEPLİNSOFT DOMAIN, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ'ye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.

  12. ZEPLİNSOFT DOMAIN, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

  13. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda ZEPLİNSOFT DOMAIN, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade etmeyi kabul eder.

  14. ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak ZEPLİNSOFT DOMAIN' nin herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

VERİ AKIŞI

 1. ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. ZEPLİNSOFT DOMAIN elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 1. Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren, MÜŞTERİ'nin seçeceği bir ödeme dönemi (bir dönem; bir ay, üç ay veya 12 ay olabilir) boyunca geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ

 1. ZEPLİNSOFT DOMAIN, bu web bulundurma anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda ZEPLİNSOFT DOMAIN, anlaşmanın yeni şeklini, https://www.ZeplinSOFT.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul
  etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve ZEPLİNSOFT DOMAIN, anlaşmanın kapsadığı dönemin kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, ZEPLİNSOFT DOMAIN’nin anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder.

  18. Aksi taraflarca sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce e-mail yolu ile veya yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece, sözleşme, bitim tarihinde otomatikman bir dönem daha uzar.

  19.Şanlıurfa Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

  20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.